Privacyverklaring Talent Forum UAntwerpen 2021 Beurs

Talent Forum UAntwerpen 2021 ten aanzien van bezoekers van de beurs

Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het Virtual Fair-platform dat wordt aangeboden voor de beurs. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Talent Forum UAntwerpen 2021 – The Convenience Company België (hierna: Talent Forum UAntwerpen 2021) als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Laagstraat 63, 9140 Temse met ondernemingsnummer 0412.070.549.

Talent Forum UAntwerpen 2021 blijft zich continu inzetten om de privacy van haar klanten en bezoekers maximaal te beschermen. In deze Privacyverklaring vindt u alles om beter te begrijpen hoe Talent Forum UAntwerpen 2021 uw gegevens verzamelt en gebruikt, en om inzicht te krijgen in de keuzes die u hebt om uw gegevens te beschermen.

Het beschermen van persoonsgegevens is erg belangrijk voor Talent Forum UAntwerpen 2021. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer concreet zal Talent Forum UAntwerpen 2021 de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Talent Forum UAntwerpen 2021 de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat uw persoonsgegevens worden beveiligd.

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 01/07/2020. Talent Forum UAntwerpen 2021 behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring indien nodig aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden gecommuniceerd.

1. Talent Forum UAntwerpen 2021

Talent Forum UAntwerpen 2021 is specialist voor on-the-go consumptie. Het is onze visie om “Your Most Convenient Partner” te zijn voor onze klanten – de beste partner die ze zich kunnen wensen.

Om hieraan bij te dragen organiseren we met Talent Forum UAntwerpen 2021 een virtuele beurs. Om deze virtuele beurs te organiseren en de registraties te beheren zal Talent Forum UAntwerpen 2021 uw persoonsgegevens verwerken. Talent Forum UAntwerpen 2021 is verantwoordelijke voor deze gegevens.

2. Persoonsgegevens

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-adres onder.

2.1 Welke persoonsgegevens verwerken we?

Talent Forum UAntwerpen 2021 zal met behulp van het Virtual Fair-platform persoonsgegevens van u, als bezoeker, verwerken. Talent Forum UAntwerpen 2021 zal steeds van elke persoon die het platform bezoekt het IP-adres verwerken. Dit om op die manier de performantie en veiligheid van het platform te allen tijde te kunnen garanderen. Indien de betrokkene zich niet registreert of aanmeldt zullen er geen bijkomende persoonsgegevens worden verwerkt.

Indien de bezoeker zich registreert op het platform zal Talent Forum UAntwerpen 2021 aanvullend volgende persoonsgegevens verwerken, afhankelijk wat de bezoeker zelf invult:

  • Identificatiegegevens (naam, voornaam, klantnummer, naam winkelpunt);
  • Contactinformatie (adres, telefoonnummer, e-mailadres);

Er zullen geen bijkomende persoonsgegevens worden verwerkt op het platform.

2.2 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Talent Forum UAntwerpen 2021 verwerkt persoonsgegevens met als doel om de klanten te kunnen bijstaan om een bestelling of order te plaatsen bij de leverancier die aanwezig is op het Virtual Fair-platform. Wanneer u uw bestelling plaatst bij een leverancier zal Talent Forum UAntwerpen 2021 het nodige doen om deze bestelling uit te voeren.

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de overeenkomst tussen Talent Forum UAntwerpen 2021 en u als bezoeker. Zonder de verwerking van persoonsgegevens is het niet mogelijk om u de gewenste diensten te leveren en de producten te bezorgen.

2.3 Geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

Voor het plaatsen van een bestelling bij een specifieke leverancier op dit Virtual Fair-platform kunnen uw persoonsgegevens aan die specifieke leverancier worden bezorgd die uw persoonsgegevens verwerkt voor haar eigen doel en middelen om uw bestelling zo goed mogelijk uit te voeren.

Talent Forum UAntwerpen 2021 maakt gebruik van één verwerker voor het opzetten en beheren van dit platform. Dit betekent dat het om een partij gaat die uw persoonsgegevens enkel mogen verwerken voor doeleinden die wij bepalen, meer concreet namelijk het afhandelen van uw bestelling. Onder geen enkel beding zal de verwerker uw persoonsgegevens verwerken voor haar eigen doeleinden. Voor het beheren van het platform maakt Talent Forum UAntwerpen 2021 gebruik van Fairtual Technologies als verwerker.

Talent Forum UAntwerpen 2021 zal het nodige doen om uw persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken. In het geval dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt zal Talent Forum UAntwerpen 2021 de passende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens te allen tijde te beschermen.

2.4 Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Talent Forum UAntwerpen 2021 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel. Wanneer de bezoeker zijn account wenst te verwijderen zullen zijn persoonsgegevens die werden verzameld in functie van deze beurs meteen worden gewist.

Na afloop van deze Virtual Fair zullen uw persoonsgegevens verzameld tijdens deze beurs worden toegevoegd aan uw dossier binnen onze systemen. Gelieve u te wenden tot onze algemene privacyverklaring op https://www.Talent Forum UAntwerpen 2021.be/privacy hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

3. Welke rechten heeft u, en hoe oefent u ze uit?

3.1 De inzage van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar dataprotection@Talent Forum UAntwerpen 2021.be.

3.2 Het verbeteren van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar dataprotection@Talent Forum UAntwerpen 2021.be.

3.3 Het intrekken van uw toestemming.

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar dataprotection@Talent Forum UAntwerpen 2021.be.

3.4 Het wissen van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar dataprotection@Talent Forum UAntwerpen 2021.be.

Let op: Wij zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als we deze omwille van een wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren.

3.5 Het overdragen van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar dataprotection@Talent Forum UAntwerpen 2021.be.

3.6 Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruiken kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze professionele relatie. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar dataprotection@Talent Forum UAntwerpen 2021.be.

3.7 Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.